Podmínky ochrany osobních údajů

SOLLAU CZ s.r.o., se sídlem č.p. 212, 763 07 Hřivínův Újezd, IČ: 034 01 065, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 84717 (dále jen „Správce“ nebo „SOLLAU CZ“ nebo „Společnost“)

Kontaktní údaje správce:

Hřivínův Újezd 212, 763 07 Hřivínův Újezd
e-mail: info@regranulaty.cz
tel.: +420 608 107 177

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Právní základ zpracovávání osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále s vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a Společností nebo pro provedení opatření Správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

V případě vzniku smluvního vztahu zasílá Společnost svým zákazníkům obchodní sdělení související s jejími produkty z důvodu realizace oprávněných zájmů Společnosti podobě omezeného přímého marketingu. Společnost tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování.

V případě přímého marketingu ze strany Správce bez vzniku smluvního vztahu je Správce oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje pouze na základě Vašeho souhlasu.

Pro lepší cílení reklamy a propagace Společnosti zpracovává Společnost při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. Více informací o cookies naleznete zde.

Rozsah osobních údajů zpracovávaných společností

Zpracovávány jsou osobní údaje, které zákazníci sami poskytnou při registraci nebo při vytvoření objednávky. Jedná se tedy o: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail.

Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává Společnost údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje) nejsou ze strany Společnosti zpracovávány.

Účel zpracování osobních údajů

Společnost jako správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých služeb prostřednictvím webových stránek zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) GDPR, osobní údaje Subjektů údajů k těmto účelům:

  • kontaktování a poskytnutí informací, o které Subjekt údajů požádal (využívána e-mailová adresa);
  • plnění smluvní povinnosti (využíváno jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo pro dopravce)
  • přímý marketing na základě souhlasu Subjektu údajů (využívána e-mailová adresa);
  • vedení databáze pro přímý marketing (uvedeno jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa);

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, tj. po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona Společnost následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

Obchodní sdělení jsou zasílána po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování osobních údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 7 let. Poté Společnost požádá o udělení souhlasu opětovně.

Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies budou zpracovávány po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies jsou povoleny ve Vašem prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedeného je zpracováváno pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na Společnost vztahují.

Jakmile pomine účel zpracování či Správce již nebude disponovat žádným právním důvodem zpracování osobních údajů, Správce osobní údaje vymaže.

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně pracovníky Společnosti.

Osobní údaje subjektu údajů budou dále zpracovávány těmito zpracovateli osobních údajů:

  • zpracovatelům, kteří poskytují Správci serverové, webové, cloudové nebo IT služby;
  • přepravní služba PPL, DHL

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Správce tímto informuje Subjekty údajů o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících GDPR, na základě kterých Společnost, jako Správce osobních údajů, nakládá s osobními údaji Subjektu údajů.

Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda jsou či nejsou osobní údaje zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, má Subjekt údajů právo získat k osobním údajům přístup.

Subjekt údajů má právo, aby Správce bez zbytečného opravil nepřesné osobní údaje, případně s přihlédnutím k účelům zpracování má Subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby Správce vymazal osobní údaje, pokud již osobní údaje nejsou dále potřebné pro účel zpracování, Subjekt údajů odvolal souhlas k jejich zpracovávání, vznesl námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,

Subjekt údajů má právo, aby Správce omezil zpracování, pokud Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu nezbytnou k ověření správnosti osobních údajů, Správce již osobní údaje dále nepotřebuje pro účel zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, či Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů.

Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobním údajů bez jakékoli sankce. Souhlas může Subjekt údajů odvolat jakýmkoli způsobem uvedeným výše na jednotlivých kontaktních údajích Správce. Odvoláním souhlasu Subjektem údajů není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, pokud se Subjekt údajů domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu s právními předpisy. Příslušným dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

  • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,
  • pro účely přímého marketingu,
  • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Bezpečnost

Společnost tímto prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy. Osobní data subjektu údajů jsou ze strany Společnosti v bezpečí prostřednictvím nastavených technických i organizačních opatření.

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem.

Účinnost

Tato pravidla jsou účinná od 25.5.2018.