Proč plastové drtě?

Plastové drtě v kvalitě originálního plastového granulátu

Vyrábíme profesionálně zpracovanou plastovou drť, kterou je možné použít jako náhradu primárního granulátu.

Při výrobním procesu naší profesionální drtě vycházíme ze tří zásadních předpokladů:

 1. správný výběr zdroje základního materiálu
 2. odborné třídění a skladování
 3. kvalitní zpracování a výroba profesionální drtě

Zdroj základního plastového materiálu

Díky dlouholetému působení v  plastikářském průmyslu máme velmi rozsáhlou dodavatelsko-odběratelskou síť pro nákup, zpracování a prodej originálních granulátů, drtí, regranulátu a přebytků z průmyslové výroby.  

Pro výrobu profesionální plastové drtě používáme výhradně technologické materiály osvědčených a renomovaných průmyslových výrobců. Z pohledu materiálového složení se pak jedná pouze o jednodruhové zmetkové výrobky, nepoužité či nerecyklované průmyslové plastové produkty a nezpracované zbytky originálních plastových granulí. K vyloučení rizika kontaminace nezpracováváme do našich profesionálních drtí žádné plastové části, které nejsou součástí finálního výrobku (např. technologické vtoky).

Třídění a skladování

Poté, co k nám dorazí od zpracovatele originálních plastových granulí jeho výrobní přebytky, provedeme odborné vytřídění materiálů, a to nejen dle typu a barvy plastu, ale zejména dle specifikace originálního granulátu. Jinými slovy, materiály jsou tříděny až do úrovně primárního barevného plastu, tedy ne jako ABS, nýbrž např. jako ABS Terluran GP-22 Natural. Vytříděné plasty  skladujeme v podmínkách, které (teplotně, vlhkostně apod.) odpovídají podmínkám pro skladování primárního originálního granulátu.

Zpracování, zabalení a expedice

 1. podrcení profesionálně vytříděného materiálu (vždy jen stejný primární produkt shodného barevného odstínu RAL) na mlýnu ZERMA
 2. průchod přes třídící síto omezí frakci na max. 8 mm
 3. pomocí odprašovacího zařízení je z drtě odsán prach a větší frakce než 8 mm
 4. při prosypání přes roštový magnetický separátor MSS-MC 150 (osazený nejsilnějšími neodymovými magnety) se zachytí nejen feromagnetické, nýbrž i paramagnetické kontaminanty
 5. propad materiálu přes detektor kovů PDK zajistí separaci i nemagnetických kovů z plastové drtě
 6. na tavném vzorkovacím lisu TVL se provede testování plastové taveniny, abychom mohli zaručit, že výrobek neobsahuje nečistoty či nežádoucí příměsi
 7. plastometrem DYNISCO se změří tekutost a hustota materiálu a výsledek se porovná s vlastnostmi původního materiálu
 8. drť se nadávkuje do pytlů po 25 kg, označí, odborně uskladní a připraví k expedici

 Výhody profesionální drtí Sollau 

 1. cenově výhodná alternativa k primárním plastovým granulátům, kterým jsou po kvalitativní stránce naše profi drtě víceméně rovnocenné
 2. vzhledem k tomu, že kvalitativní vlastnosti odpovídají parametrům originálních granulátů, je možno velmi snadno a rychle použít drtě jako částečnou či dokonce úplnou náhradu odpovídajících primárních granulátů
 3. rozměrově homogenizovaná drť zajišťuje požadovanou kvalitu plastu během tavení a lisování
 4. profesionální drtě jsou vhodné i pro výrobky vyžadující vysokou přesnost (a u kterých by při použití např. plastových regranulátů mohlo dojít k nedodržení požadovaných rozměrových tolerancí)
 5. narozdíl od výrobců regranulátů či směsných drtí nepřidáváme do našich profesionálních drtí žádná aditiva, tudíž kvalita primárního materiálu, ze kterého jsou naše profi drtě vyrobené, zůstává na původní úrovní a není ovlivňována dodatečnými či neznámými příměsemi (u regranulátů tento postup není možný, protože jen díky příměsím aditiv je možno i z poměrně špatné plastové drtě vyrobit průměrný regranulát, který ovšem nemůže v žádném případě splnit nároky, které zpracovatelé kladou na granulát primární)
 6. narozdíl od obecně zažitého předpokladu, že při tepelném zpracování dochází k degradaci polymerů, si ve skutečnosti naprostá většina plastů dokáže své originální fyzikální vlastnosti zachovat i při opakovaném zahřátí a podrcení (vždyť už i primární granulát musel projít přinejmenším jedním tavícím cyklem)
 7. k našim profesionálním drtím vystavujeme kvalitativní a záruční certifikát
 8. kvalitně podrcený a zabalený materiál též snižuje náklady na přepravu z důvodu redukovaného transportního objemu
 9. šetříme fosilní zdroje, které se používají na výrobu primárních plastů a také snižujeme emise skleníkových plynů, spojených se zpracováním přírodních zdrojů
 10. zajišťujeme opětovné přepracování plastů na úroveň primárních granulátů bez materiálové degradace (po běžné recyklaci již řada plastů nemůže být použita k výrobě původního výrobku a jsou aplikovány na produkci méně hodnotného zboží, které je ale následně často již nerecyklovatelné a zatěžuje životní prostředí)